ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ EUROINS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Euroinsclaims

about
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΠΕΡΙ EUROINSCLAIMS

Στην Ελληνική αγορά διαχειρίζεται αποκλειστικά τις ζημιές του υποκαταστήματος Ελλάδας της ασφαλιστικής εταιρείας EUROINS.

Με έδρα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, το τμήμα αναγγελίας ζημιών αποτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με γνώσεις του ασφαλιστικού κλάδου και άρτια εκπαιδευμένου ώστε να έχουν την ευχέρεια στην γρήγορη διεκπεραίωση των αιτημάτων ζημιών.

Διαθέτουμε πλήρες μηχανογραφημένο τμήμα διακανονιστών, πανελλαδική κάλυψη εμπειρογνωμόνων και την υποστήριξη του τμήματος διοικήσεως έτσι ώστε να αναλάβουμε με επαγγελματισμό την διαχείριση κάθε περιστατικού που εμπλέκεται ασφαλισμένο όχημά μας.

Το τμήμα αναγγελίας ζημιών παρέχει με σαφήνεια οδηγίες σε κάθε ασφαλισμένο της Euroins. H Euroinsclaims διαθέτει έμπειρους διακανονιστές και διοικητικό προσωπικό στον ασφαλιστικό κλάδο, οι οποίοι αναλαμβάνουν με επαγγελματισμό την διεκπεραίωση της εκάστοτε ζημιάς.

Αίτηση Αποζημίωσης

Κατεβάστε την αίτηση αποζημίωσης και αποστείλετέ την μέσω φαξ στο +30 215 565 4029 ή δείτε όλους τους τρόπους αναφοράς ζημιάς εφόσον ενεπλακήκατε σε ατύχημα με το όχημά σας ή το όχημα που σας χτύπησε είναι ασφαλισμένο στην Euroins.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ

Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένες να ορίσουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων (αναφορών), ο επικεφαλής της οποίας δέχεται την αιτίαση από τον ενδιαφερόμενο και οφείλει να απαντά εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης.
(σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 3/08.01.2013).

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία “EUROINSCLAIMS Ι.Κ.Ε.” έχοντας στόχο την καθημερινή βελτίωση σε όλους τους τομείς διεκπεραίωσης των εργασιών της, προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να έλθει σε επικοινωνία με την Εταιρεία προς κάλυψη πιθανών αδυναμιών. Για την διεκπεραίωση των αιτημάτων, παρακαλείται το καταναλωτικό κοινό όπως ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως βάσει της προβλεπόμενης νομοθεσίας όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο ακόλουθο παράρτημα. Η Εταιρεία υπόσχεται την αμερόληπτη διερεύνηση, διαχείριση και επίλυση των υποβληθεισών αιτιάσεων.

1. Τι είναι αιτίαση;

Ως «αιτίαση» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 7 του Π.Δ. 190/2006.

2. Τι ΔΕΝ είναι αιτίαση;

Δεν είναι αιτιάσεις και δεν επεξεργάζονται από την ΤτΕ:

 • Οι αναγγελίες απαιτήσεων.
 • Οι αιτήσεις αποζημίωσης.
 • Απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων.
 • Αόριστα ή αβάσιμα αιτήματα, όπως για παράδειγμα: - Όταν το αίτημα δεν είναι σαφώς διατυπωμένο όπως π.χ.: “Η εταιρεία δεν πληρώνει τη ζημιά μου. Παρακαλώ όπως την υποχρεώσετε να με αποζημιώσει”.
  - Όταν δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της ζημίας από τα υποβαλλόμενα στοιχεία.
  - Όταν η ζημιά δεν συνάγεται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

3. Αν η Εταιρεία δεν σας απαντήσει εμπρόθεσμα (εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αιτίασης) ή η απάντηση είναι αόριστη, ασαφής ή μη τεκμηριωμένη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΤτΕ, υποβάλλοντας την ειδική φόρμα εδώ
Η ΤτΕ δεν είναι αρμόδια για την επίλυση της ιδιωτικής σας διαφοράς με την Εταιρεία (αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης). Ωστόσο θα αξιολογήσει την αιτίασή σας στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ
4. Ως «αιτιώμενος» νοείται εκείνο το πρόσωπο που έχει υποβάλλει αιτίαση και δύναται να είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης και/ή ο ζημιωθείς τρίτος.
5. Η «αιτίαση» σας δέον να περιγράφει αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε επισυνάπτοντας όλα εκείνα τα έγγραφα που κρίνετε απαραίτητα για την διεκπεραίωση του θέματός σας. Κατόπιν τούτου, αποστέλλεται στην Εταιρεία υπ' όψιν Τμήματος Διαχείρισης και Ανάλυσης Αιτιάσεων (Παραπόνων) μέσω ενός εκ των κάτωθι τρόπων:

 • Με fax στο +30 215 565 4029
 • Με e-mail επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα στο info@euroinsclaims.gr
 • Με παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας μας ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

EUROINSCLAIMS Ι.Κ.Ε.
Λεωφόρος Αμφιθέας 14 & Αγίων Αναργύρων,
Τ.Κ. 175 64, Παλαιό Φάληρο
ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Αλέξανδρος Σκλήρης Τηλ: +30 215 565 4010

6. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο φάκελος της αιτίασής σας πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει, επιπροσθέτως με τα ανωτέρω, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αιτιωμένου καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο ο/η ίδιος/α επιθυμεί να παραλάβει την απόδειξη υποβολής/παραλαβής της αιτίασης.
7. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, ο/η αιτιώμενος/η θα έχει παραλάβει έγγραφη απάντηση απορρέουσα από την υποβληθείσα αιτίαση. Εάν η αιτίαση υπόκειται σε θέμα το οποίο είναι πολύπλοκο και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την διεκπεραίωσή του, η Εταιρεία θα ενημερώνει εγγράφως και εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών τον/ην αιτιώμενο/η για την εν λόγω καθυστέρηση συνοδευόμενη από τον πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης.
8. Η υποβολή της αιτίασής σας δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας και επιπλέον δεν προαπαιτείται για την προσφυγή σας στη Δικαιοσύνη.
9. Εάν παρά ταύτα, μετά την απάντηση εκ μέρους της Εταιρείας, ο/η αιτιώμενος/η δεν είναι ικανοποιημένος/η με την απόφαση της Εταιρείας που αφορά την προκειμένη αιτίαση, τότε ο/η ίδιος/α δύναται να απευθυνθεί στις κάτωθι Αρμόδιες Αρχές:

 • Στην Τράπεζα της Ελλάδος – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.)
  Διεύθυνση: Αμερικής 3, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα
  Τηλ.: 210 32 05 222, 210 32 05 253
  Fax: 210 32 05 437-8
  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή:
  Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα
  Τηλ.: 1520
  Fax: 210 38 29 640 – 210 33 02 708 – 210 38 43 549
  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Στον Συνήγορο του Καταναλωτή:
  Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα
  Τηλ.: 210 64 60 862 – 210 64 60 814 – 210 64 60 612 – 210 64 60 734
  Fax: 210 64 60 414
  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το Έντυπο Υποβολής Αιτιάσεων εδώ

10. Η Εταιρεία ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα της Ελλάδος για τις αιτιάσεις πελατών της που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος βάσει της υπ΄αριθ. 3/08.01.2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το αργότερο κάθε έξι (6) μήνες και εκτάκτως, όποτε τούτο κριθεί απαραίτητο. Σε αυτού του τύπου την ενημέρωση περιλαμβάνεται μια γενική εικόνα του είδους των αιτιάσεων καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν από την Εταιρεία προς διεκπεραίωση των εν λόγω αιτιάσεων/υποθέσεων.

Ενημέρωση Πολιτικής Αιτιάσεων

Στην EUROINSCLAIMS δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας που να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ανάγκες σας. Εάν, παρόλα αυτά, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι με την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, σας παρακαλούμε θερμά όπως επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για να ακούσουμε το παράπονό σας και να επιλύσουμε το θέμα σας.

 • Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε με μέγιστη αποτελεσματικότητα κάθε πιθανό παράπονο χωρίς ίχνος προκατάληψης βασιζόμενοι στις αρχές της ηθικής, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας που μας διέπουν, σεβόμενοι πάντα τα περί του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Μόλις λάβουμε το παράπονο σας, το Τμήμα Διαχείρισης και Ανάλυσης Παραπόνων θα σας ενημερώσει εγγράφως για την παραλαβή του σε διάστημα μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
 • Σκοπός μας είναι η επίλυση των παραπόνων το ταχύτερο δυνατό και εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες όπως ορίζεται ρητά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν για οιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν δύναται να απαντήσει εντός του ως άνω ορίου για λόγους ανωτέρας βίας, θα ενημερώνεστε για τους λόγους της καθυστέρησης καθώς και για το επιπλέον απαιτούμενο χρονικό όριο διεκπεραίωσης της υπόθεσης.
 • Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με την πορεία εξέτασης του αιτήματος σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των προαναφερθέντων τρόπων που αναγράφονται σε προηγούμενο παράρτημα του παρόντος.
 • Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στις κάτωθι Αρχές:
 1.  Στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), οδός Αμερικής 3, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,                    τηλ: 210 32 05 222
 2.  Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα, τηλ: 1520
 3.  Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 114 71, Αθήνα, τηλ: 210 64 60 862 και 210 64 60 814.

Συνοπτική μνεία ΠΡΑΞΗΣ 87/5.4.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος

Συνοπτική μνεία περιεχομένου ΠΡΑΞΗΣ 87/5.4.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 1109/19.4.2016) σχετικής με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών και καταβολής Αποζημίωσης από Σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων.

Η Πράξη αυτή της ΤτΕ ισχύει από 19 Απριλίου 2016 (Άρθρο 10 Πράξης) και εφαρμόζεται από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα (Άρθρο 1 Πράξης).

Σε εφαρμογή του Άρθρου 7 παρ. 2 της ανωτέρω Πράξης της ΤτΕ, το οποίο προβλέπει υποχρεωτική συνοπτική μνεία του περιεχομένου της Πράξης αυτής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παρατίθενται τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών:

 1. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, να υποβάλλει προς το ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του, είτε α) έγγραφη αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.
  (Άρθρο 3 Πράξης, Άρθρο 6 παρ. 6 και 9 Π.Δ. 237/1986)
 2. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον ασφαλισμένο μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος και έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης (Άρθρο 7 Πράξης). Με την Αίτηση Αποζημίωσης, υπόδειγμα της οποίας δίδεται με το Παράρτημα της Πράξης, ο ζημιωθείς υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχημά του, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού.
  Η Αίτηση Αποζημίωσης υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (διαβιβάζεται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας ή κατατίθεται στην ίδια την επιχείρηση και στα οριζόμενα από την επιχείρηση και αναρτημένα στο δικτυακό της τόπο (website) γραφεία ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οπoία χορηγούν σχετική απόδειξη παράδοσης παραλαβής. Ελάχιστο περιεχόμενο της Απόδειξης Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου. Με Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφου εξομοιώνονται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) το αποδεικτικό διαβίβασης τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) γ) το αποδεικτικό διαβίβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website), δ) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) και ε) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή.
  (Άρθρο 4 και Παράρτημα Πράξης)
 3. Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί Πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών εντός 15 ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και εντός 25 ημερών, κατά κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την ημερομηνία που υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση Αποζημίωσης του ζημιωθέντος και υπό την προϋπόθεση εντοπισμού του οχήματος στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από τον ζημιωθέντα ότι βρίσκεται το όχημά του.
  (Άρθρο 5 Πράξης)
 4. Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.
  (Άρθρο 6 παρ. 1 Πράξης)
 5. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.
  (Άρθρο 6 παρ. 2 Πράξης, Άρθρο 6 παράγραφος 8 Π.Δ. 237/1986)
 6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν αντίγραφα όλων των εγγράφων που τηρεί η ασφαλιστική επιχείρηση σχετικά με την επελθούσα ζημιά, για την έκβαση της οποίας έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και απόδειξη παράδοσης και παραλαβής τους. Τα αντίγραφα των εγγράφων φέρουν τη σφραγίδα της ασφαλιστικής επιχείρησης.
  (Άρθρο 8 Πράξης)
 7. Για την παράβαση των διατάξεων της Πράξης αυτής προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 256 παρ. 3 του Ν. 4364/2016.
  (Άρθρο 9 Πράξης)

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τους χρήστες ασφαλιστικών υπηρεσιών, σχετικά με τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Εταιρείας «Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS υποκαταστήματος Ελλάδας», σχετικά με τον διακανονισμό ζημιών βάσει Ασφαλιστήριων Συμβολαίων.

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα σας:

 • Όνομα του ασφαλισμένου (του δυνητικά ασφαλισμένου).
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
 • Ημερομηνία απόκτησης άδειας οδήγησης αυτοκίνητου οχήματος.
 • Στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση και τηλέφωνο.
 • Διεύθυνση: μόνιμη ή τρέχουσα.
 • Τραπεζικές πληροφορίες: αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
 • Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου – πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο όχημα κ.α..
 • Δεδομένα υγείας: πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας (διαγνώσεις, διαγνώσεις εξόδου από νοσηλευτικά ιδρύματα, άλλα έγγραφα υγείας), που παρέχονται για τους σκοπούς των αξιώσεων για ζημίες.

Πληροφορίες, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την «Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS Υποκατάστημα Ελλάδας», υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο 2016/679.

Η εταιρία ΄΄EUROINSCLAIMS IKE΄΄ υπό την ιδιότητά της ως ΄΄Εκτελών την επεξεργασία΄΄ συλλέγει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και διαβιβάζει τα δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 1. Γιατί θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΔΠΧ).
 • Με την Αίτηση ασφάλισης που υποβάλλετε, μας δηλώνετε ότι θέλετε να αναγγείλετε την επέλευση ασφαλιστικού γεγονότος στην Εταιρεία μας, υπό την ιδιότητά μας ως Ασφαλιστών (Ασφαλιστική Εταιρεία). Εμείς, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που μας δηλώνετε/ υποβάλλετε με την Αίτησή σας, θα επεξεργαστούμε την ασφαλιστική αξίωσή σας για την καταβολή αποζημίωσης.
 • Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να μας δηλώσετε τα συγκεκριμένα ΔΠΧ, τα οποία αναφέρονται στα σχετικά πεδία της Αίτησής σας, για τη δήλωση ζημίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για τον καθορισμό της αποζημίωσης, τόσο ως προς τον λόγω καταβολής της, όσο και ως προς το ύψος του ποσού.
 • Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ζητάμε και στα οποία βασιζόμαστε απόλυτα, συνιστά υποχρέωσή σας, βάσει του Ασφαλιστικού Νόμου (Νόμος 2496/1997). Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να υπολογίσουμε σωστά την αποζημίωση σχετικά με την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.
 • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα δεδομένα της υγείας σας (Διάγνωση, κατάσταση υγείας, ιατρικά έγγραφα) που μας παρείχατε με σκοπό την απόδειξη της ασφαλιστικής αξίωσης, για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων, με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της Σύμβασης Ασφάλισης και θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα, που αντιστοιχεί στο χρόνο ισχύος του Ασφαλιστηρίου σας και για μεγαλύτερο διάστημα, σύμφωνα με την ονοματολογία των υποθέσεων της Εταιρείας «Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS»., όταν υφίσταται δικαστική αγωγή, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.
 1. Σε τι είδους επεξεργασία δεδομένων θα προβούμε;
 • Μετά την υποβολή της Αίτησής σας για την καταχώριση της ασφαλιστικής αξίωσης, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέρονται, στην επεξεργασία των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων, όπως π.χ. υπολογισμός, καταχώριση, αποθήκευση και εγγραφή, ανάκτηση ή αναζήτηση πληροφοριών.
 • Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους μας.
 • Για λόγους αποτροπής απάτης εις βάρος μας και στο πλαίσιο προστασίας των έννομων συμφερόντων μας, πραγματοποιούμε τακτικούς ελέγχους του προσωπικού και των συστημάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία επεξεργασίας στοιχείων για το χειρισμό ζημιών.
 1. Για πόσο χρόνο θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας σε αρχείο;
 • Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων και για χρονικό διάστημα 2 ετών από την υποβολή, σε περίπτωση που κάποιος τρίτος καταθέσει αγωγή σε σχέση με τα γεγονότα, για τα οποία εκδόθηκε το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
 1. Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας;
 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), το δικαίωμα της φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος, σύμφωνα με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από εμάς.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός τριάντα ημερών, από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε, είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και/ή των ΕΔΠΧ σας (ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας) για τους σκοπούς της Σύμβασης Ασφάλισης. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε αδυναμία επεξεργασίας τους αιτήματός σας για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης, επειδή (σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν) καμία Σύμβαση Ασφάλισης και αντίστοιχα τελική πράξη δεν είναι δυνατά χωρίς την επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΔΠΧ του ασφαλισμένου προσώπου (υποκειμένου των δεδομένων).
 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;
 • Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί απόλυτη δέσμευση για εμάς. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της φυσικής, προσωπικής προστασίας, της προστασίας εγγράφων, της κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης, της λήψης οργανωτικών μέτρων, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.
 1. Πού θα διαβιβαστούν τα δεδομένα σας;
 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας, που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, με σκοπό την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ασφαλιστηρίου σας, καθώς και για την αποζημίωσή σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα ανάληψης κινδύνων, το αναλογιστικό τμήμα, το τμήμα αξιολόγησης κινδύνου, τη Νομική υπηρεσία κ.λπ.
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή /και φυσικά πρόσωπα, με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις, για την ορθή και με βάση τους όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων αποζημίωση των ασφαλισμένων μας, καθώς και για την εκτίμηση της ζημίας. Επίσης, τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Σύμβασης Ασφάλισης, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, γιατρούς, Δημόσιες αρχές, ερευνητές αποζημιώσεων κ.λπ. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
 • Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 1. Θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για εμπορικούς σκοπούς;
 • Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας, που σας αναφέραμε παραπάνω, θα επεξεργαστούμε μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως τα ΕΔΠΧ) για τη λήψη πληροφοριών που αφορούν στην ικανοποίησή σας από το Ασφαλιστήριο σας ή/και από τους παρόχους ή/και από τους συνεργάτες μας, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα. Τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

 

 1. Πώς μπορώ να υποβάλλω καταγγελία / διαμαρτυρία;
 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπάλληλο, υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην «Ασφαλιστική Εταιρεία EUROINS», Μαρία Πετρόβα – Στοϊάνοβα, στα e-mail: dpo@euroins.bg & dpo@euroinsclaims.gr.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για να εξετάσει το παράπονό σας, το οποίο μπορείτε να υποβάλετε είτε εγγράφως στη Γραμματεία της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε   ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 1. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, οι οποίοι προκύπτουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας και έχουν επικυρωθεί από το Ελληνικό Δίκαιο, μπορούμε να δώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές, για να διαβιβαστούν στις οικείες Αρχές τρίτων χωρών.
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν, να γίνουν διαθέσιμα και ενδεχομένως να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Μητρική Εταιρεία μας, με έδρα στη Βουλγαρία, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για φορολογικούς σκοπούς, για λογιστική επεξεργασία και για τους σκοπούς εξυπηρέτησης ζημιών.
Αναφορά ζημιάς

Εάν έχετε εμπλακεί σε ατύχημα και το όχημά σας ή το όχημα που σας χτύπησε είναι ασφαλισμένο στην Euroins, τότε μπορείτε να μας ενημερώσετε με τους ακόλουθους τρόπους.

Τηλεφωνικώς

Τηλεφωνικώς στους αριθμούς
+30 215 565 4010
+30 690 7745 797

Μέσω email

Ηλεκτρονικά, στέλνοντας την συμπληρωμένη αίτηση αποζημίωσης με email στην διεύθυνση info@euroinsclaims.gr

Μέσω fax

Με τηλεμοιοτυπία (fax) συμπληρώνοντας την Αίτηση αποζημίωσης και στέλνοντας την συμπληρωμένη στο FAX +30 215 565 4029

Σε περίπτωση αναφοράς ζημιάς μέσω τηλεφώνου, θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε την ημερομηνία ατυχήματος, τον ακριβή τόπο του ατυχήματος, τα στοιχεία των εμπλεκόμενων οχημάτων και οδηγών καθώς και όσα στοιχεία εμφανίζονται ως απαιτούμενα στην Αίτηση αποζημίωσης.

Συνεργαζόμενα Συνεργεία

Κατεβάστε την λίστα με τα συνεργαζόμενα συνεργεία με την Euroins.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ
Επικοινωνία
EUROINSCLAIMS ΙΚΕ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΖΗΜΙΩΝ EUROINS ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αμφιθέας 14 & Αγίων Αναργύρων,
Τ.Κ.: 175 64, Παλαιό Φάληρο

+30 215 565 4010
+30 690 7745 797

+30 215 565 4029

-->